• Bắt đầu sản xuất máy sấy khí y tế
  • Bắt đầu sản xuất máy sấy khí cho thiết bị đo lường