Thiết bị GAS của GSA cho khí N2, O2 và H2

GSA có nhiều loại máy tạo khí và máy lọc

PSA, VSA, TSA là gì?

Sàng phân tử PSA