Chất hút ẩm được sử dụng bao gồm sàng phân tử carbon (CMS) và sàng phân tử zeolit ​​(ZMS) để sản xuất nitơ và oxy, bao gồm cả nhôm hoạt tính cần thiết để hút ẩm khí nén.

Thiết bị xử lý khí nén của GSA đưa chất lượng không khí lên hàng đầu

Chất hút ẩm

Chất hút ẩm được sử dụng bao gồm sàng phân tử carbon (CMS) và sàng phân tử zeolit ​​(ZMS) để sản xuất nitơ và oxy, bao gồm cả nhôm hoạt tính cần thiết để hút ẩm khí nén.

Alumina hoạt tính

ĐÓNG GÓI

Desiccant Size [mm] 4~6
Small Packing 20 kg
Large Packing 1000 kg

Sàng phân tử carbon

ĐÓNG GÓI

Desiccant Size [mm] Pellet
Small Packing 40 kg
Large Packing 137 kg

Sàng phân tử Zeolite

ĐÓNG GÓI

Desiccant Size [mm] 3A/4A/
5A/13X
Small Packing 40 kg
Large Packing 120 kg