Tham gia MTA HANOI 2020 để giới thiệu các sản phẩm mới nhất của bạn, đánh giá thị trường, mở rộng quan hệ kinh doanh, tiếp cận những người mua chất lượng và tối đa hóa mức độ hiển thị thương hiệu của bạn!

MTA Hanoi đã tổ chức thành công lần thứ bảy tại Việt Nam, một lần nữa giữ vững vị trí là nền tảng kinh doanh hàng đầu trong ngành gia công kim loại và cơ khí chính xác.

Năm nay 2020, MTA Hanoi cũng sẽ giới thiệu nhiều sự kiện chuyên sâu cũng như sự ra mắt ấn tượng nhất của các thương hiệu cung ứng lớn.