• Viện nghiên cứu công nghệ trực thuộc công ty được thành lập
  • Được chứng nhận bởi ISO9001, 14001 (IRC)
  • Bắt đầu sản xuất máy tạo khí, sấy khí, lọc khí