• Bắt đầu sản xuất nhiệt độ đầu vào cao. máy sấy khí, máy sấy màng